Algemene voorwaarden

Om uw boeking te voltooien dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Africana Travel. Wij verzoeken u om de Algemene voorwaarde van Africana Travel zorgvuldig door te nemen.

Stichting GGTO Africana Travel is aangesloten bij GGTO, stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators, deelnemernummer 1561. De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op lokatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. De stichting GGTO-garantie is van toepassing op pakketreizen en niet op ‘losse vluchten’ en of ‘losse accommodatie’ of uitsluitend ‘autohuur’

Artikel 1: Inleidende bepaling:
In deze reisvoorwaarden gelden de volgende begrippen:
a. Reisorganisator: Africana Travel
b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarin de reisorganisator zich ten opzichte van de wederpartij verbindt tot het leveren van een door hem vooraf aangeboden reis.
c. Reiziger: de wederpartij van Africana Travel en/of diegene waarvoor Africana Travel de reis organiseert. Ook geldt als reiziger diegene ten wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard. Tenslotte wordt onder reiziger ook verstaan diegene aan wie de rechtsverhouding ten opzichte van Africana Travel is overgedragen, overeenkomstig de voorwaarden in het artikel ‘in-de-plaatsstelling’.
d. Boekingskantoor: het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.
e. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gepubliceerd worden via onze website of via (maatwerk)offertes en/of andere kanalen van Africana Travel worden aangeboden.
Artikel 2: Totstandkoming van de reisovereenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger het aanbod van Africana Travel aanvaart. De aanvaarding kan rechtstreeks of via een boekingskantoor plaatsvinden. Na aanvaarding ontvangt de reiziger een bevestiging (per email en/of schriftelijk) die tevens als factuur geldt
2. Het aanbod van Africana is vrijblijvend en kan zo nodig door Africana Travel herroepen worden. Herroeping moet wel zo spoedig mogelijk gebeuren, ten laatste binnen 8 kantooruren na aanvaarding. Herroeping is mogelijk wegens correctie van fouten in de reissomberekening. Herroeping wegens verhoging van de reissom om redenen die niet met correctie samenvallen, moeten voldoen aan voorwaarden die in het artikel ‘reissom’ nader worden uiteengezet.
3. Tot de overeengekomen reis worden de onderdelen gerekend die zijn aangeboden middels de offerte (en anderszins). Indien eventuele algemene voorbehouden in strijd zijn met deze reisvoorwaarden, gelden voor de reiziger de meest gunstige bepalingen. Duidelijke fouten en vergissingen binden Africana Travel niet. Tot een duidelijke fout of vergissing wordt gerekend
datgene dat - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als fout herkenbaar is. Africana Travel draagt geen verantwoordelijk voor algemene informatie, foto’s, websites of overige informatiedragers die onder verantwoordelijkheid van een derde worden opgesteld of uitgegeven.
4. De reiziger is verplicht om alle gegevens aan Africana Travel of het boekingskantoor te verstrekken die noodzakelijk zijn om tot het afsluiten of uitvoering van de overeenkomst te komen. Indien de(ze) reiziger een groep heeft aangemeld, dient hij zorg te dragen voor deze benodigde gegevens van elk individueel groepslid. Als de reiziger hierin te kort schiet en dit tot gevolg heeft dat reiziger(s) door Africana Travel van (verdere) deelname aan de reis zijn uitgesloten, worden de daaruit vloeiende of bijbehorende kosten aan de(ze) reiziger in rekening gebracht.
5. Diegene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (hetzij communicatie, hetzij betalingsverkeer) tussen reiziger(s) en reisorganisatie, verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.
6. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de reis nodig zijn. Africana Travel zal haar uiterste best doen aan deze medische gronden op reële gronden tegemoet te komen, tenzij dat in redelijkheid niet kan worden gevergd. Africana Travel stemt alleen toe in medische essenties die vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.
7. Ook voor andere speciale verzoeken (niet op medische gronden) zal Africana Travel een reële inspanning leveren om aan tegemoet te komen, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd en het verzoek een redelijke kans van slagen heeft. Het verzoek dient door Africana Travel schriftelijk te zijn bevestigd.
Artikel 3: Reisduur en reisprogramma
1. De in de publicatie van de reisorganisatie vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen. De dag van vertrek en aankomst worden, ongeacht het tijdstip van vertrek of aankomst, gezien als hele (reis)dagen. Eventuele vermelde tijdstippen in de publicatie kunnen afwijken van de werkelijke tijden. De tijden vermeld in de reisbescheiden en/of ticket zijn relevant. De reisorganisator kan alleen binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
2. Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur (aantal reisdagen). Als de wijzigingen voor vertrek aan de reisorganisator bekend zijn, zal deze de reiziger tijdig informeren. De reiziger heeft in dat geval, behoudens aanspraken op eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen, geen recht op restitutie van (een deel van ) de reissom door de reisorganisator als de wijziging niet meer dan 36 uur afwijkt van het oorspronkelijke tijdstip.
3. Voorts is de reisorganisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. Africana Travel is verplicht om alle hulp en bijstand te verlenen die nodig en noodzakelijk is.
4. De reisorganisator is verplicht de reiziger tijdig te informeren over een door de reisorganisator doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt alleen voor reizigers waarvan de reisorganisator het verblijfadres kent op het moment dat de wijziging gecommuniceerd moet worden. Ten aanzien van de terugreis geldt de verplichting daarom niet voor reizigers die uitsluitend vervoer hebben geboekt en/of waarvan de verblijfplaats niet bekend is.
Artikel 4: Betaling
1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst is de reiziger verplicht een aanbetaling te doen van 15% van de reissom.
2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum of voor de aanvangsdatum van de eerste boeking betaald te zijn. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 56 dagen voor aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.
3. Als de reiziger niet binnen de gestelde termijnen betaalt, is hij in verzuim. Africana Travel zal de reiziger daar schriftelijk of elektronisch op wijzen en de mogelijkheid bieden om binnen 7 dagen de te betalen gelden te voldoen (mits deze termijn de aanvangsdatum van de reisovereenkomst niet overschrijdt). Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. De bepalingen in het artikel ‘Annulering door de Reiziger’ is in dat geval van toepassing.
5. Eventuele fouten in de betalingen die door de reisorganisator niet tijdig worden opgemerkt, ontslaan de reiziger niet van de verplichting de reisgelden alsnog te voldoen. Dit geldt tevens nadat de reisovereenkomst tot uitvoering is gebracht.
Artikel 5: Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon en omvat de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn aangegeven.
Artikel 6: Informatie, reisbescheiden en reisdocumenten
1. Ten laatste bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de reisorganisator algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger verstrekken. De reiziger moet zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende en gedetailleerde informatie inwinnen en eventuele acties ondernemen. Tevens moet hij voor vertrek tijdig opnieuw nagaan of de informatie niet is gewijzigd. Africana Travel verstrekt in al deze gevallen slechts algemene informatie. De reiziger dient zich aanvullend te laten informeren bij de betreffende instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit. Africana Travel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het ontbreken van persoonsgebonden detailinformatie in de algemene informatie.
2. Tevens stelt de reisorganisator de reiziger op de hoogte van mogelijkheden tot het afsluiten van reis- en/of annuleringsverzekeringen.
3. De reiziger dient bij vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten zoals een geldig paspoort (dat voor veel landen nog minimaal 6 maanden geldig moet zijn na terugkeer én minimaal 2 lege bladzijden moet bevatten), eventueel benodigde visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs en indien nodig - groene kaart. Indien overige documenten zijn vereist die hier niet worden genoemd, is de reiziger ook verplicht zorg te dragen voor bezit van een geldig document.
4. De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis of onderdelen daarvan, kan deelnemen vanwege tekortkomingen in zijn of haar reisdocumenten.
5. Tenzij anders overeengekomen, stuurt Africana Travel de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) 21 dagen, maar ten laatste 10 dagen voor vertrek toe. De reiziger die de noodzakelijke reisbescheiden niet op tijd heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 5 dagen (minimaal 3 werkdagen) voor vertrek aan de reisorganisator te melden.
6. Indien er sprake is van vertrek binnen 3 weken na boekingsdatum kan van bovenstaande termijnen afgeweken worden. Reisorganisator en reiziger maken hier samen afspraken over, al geldt ten allen tijde dat reispapieren pas worden afgegeven na volledige betaling van de reissom.
7. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en/of reisdocumenten.
Artikel 7: Wijziging door de reiziger
1. De reiziger kan tot 28 dagen voor vertrek verzoeken om de reisovereenkomst te wijzigen. Africana Travel zal het verzoek in overweging nemen en de reiziger zo spoedig mogelijk laten weten of zij aan het verzoek kan voldoen. Indien Africana Travel niet aan het verzoek kan voldoen, zal zij dit met redenen omkleden. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren volgens de voorwaarden ‘annulering door de reiziger’ - artikel 8. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op deze afwijzing, wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. Indien het wel mogelijk is om aan het verzoek van de reiziger te voldoen, is de reiziger gehouden om de gewijzigde reissom te betalen onder aftrek van de reeds gedane betalingen.
2. Wijzigingen van tickets met speciale voorwaarden zijn in de meeste gevallen niet te wijzigen. Wijziging kan inhouden dat de complete boeking vervalt en een ander ticket dient te worden geboekt.
Artikel 8: Annulering door de reiziger
1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Tot 56 dagen voor vertrekdatum: aanbetaling
b. Van 56 - 28 dagen voor vertrekdatum: 25%
c. Van 28 - 14 dagen voor vertrekdatum: 50%
d. Van 14 - 7 dagen voor vertrekdatum: 75%
e. Van 7 tot en met vertrek: 100%
f. In afwijking op bovenstaande kan voor bepaalde type tickets gelden dat de annuleringskosten 100% zijn vanaf het moment van boeking. Bij annulering wordt op geen enkel moment restitutie verleend. Deze annuleringsvoorwaarden gelden bij tickets die bij bepaalde leveranciers en onder bepaalde tariefvoorwaarden worden geboekt (bijvoorbeeld actietarieven). Alle kosten die de dienstverlener in geval van annulering berekent, komen voor rekening van de opdrachtgever.
2. De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
3. Het annuleren van een overeenkomst door één of meerdere reizigers die gezamenlijk een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
4. Deze overige reizigers kunnen besluiten om de respectievelijke overeenkomst in stand te houden door bijbetaling van de reissom zoals die zou zijn geweest bij minder deelnemers.
5. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) zullen het totaal van de reissommen zoals vastgesteld voor de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan.
6. Annuleringen die buiten kantooruren zijn gemaakt, worden gezien als gedaan op de eerstvolgende werkdag.
7. Afwijkend van de genoemde annuleringskosten bestaat er over bepaalde tickets van luchtvaartmaatschappijen geen mogelijkheid tot restitutie. Lijndiensttickets kunnen onder allerlei voorwaarden door de luchtvaartmaatschappij worden verkocht. Vaak gaat het om tickets die via internet worden verkocht en geleverd, om tickets die tegen sterk gereduceerde tarieven worden aangeboden of om tickets op trajecten binnen (zuidelijk) Afrika. Belangrijkste voorwaarden van deze tickets houden meestal in dat het ticket direct betaald moet worden en ‘non-refundable’ is. Bij annulering bestaat derhalve geen recht op restitutie.
9. De reiziger kan zich laten vervangen door een andere reiziger als de oorspronkelijke reiziger de reis moet annuleren en geen aanspraak kan maken op vergoeding door een(annulerings)verzekering. De aanmelder, reiziger en de vervanger (die in de plaats gaat van de reiziger) zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Africana Travel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom,de bijbehorende wijzigingskosten en extra kosten ten gevolge van de vervanging (zie artikel 7). Verder zijn aan in-de-plaatsstelling de volgende voorwaarden verbonden:
a. In-de-plaatsstelling moet tijdig voor vertrek plaatsvinden en niet later dan 7 dagen voor vertrek zodat benodigde formaliteiten afgehandeld kunnen worden.
b. Deze ander moet geschikt zijn en aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoen.
c. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatstelling.
Artikel 9: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die een reiziger in redelijkheid kan hebben op grond van de publicaties van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzonder bestemming van de reizen met zich meebrengen.
2. Als de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen (zie artikel ‘klachten’).
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
1. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst toe te rekenen is aan de reiziger - bijvoorbeeld schades die het gevolg zijn van de gezondheidscondities van de reiziger.
2. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken
3. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen
4. De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht (zie lid 4).
4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
5. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor de reisorganisator gelden ook ten behoeve van het boekingskantoor (en haar personeel) die worden ingeschakeld, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
6. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
7. De reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien en zover de reiziger zijn schade heeft/had kunnen of zou kunnen verhalen uit hoorde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- ongevallen, medische en/of annuleringsverzekering.
8. Indien de reisorganisator ten opzichte van de reiziger aansprakelijk is voor derving van het reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
9. De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
10. Africana Travel is niet aansprakelijk voor aanspraken wegens ‘molest’ situaties, zoals muiterij, oproer, opstand, binnenlandse onlusten, burgeroorlog of gewapend conflict.
Artikel 10: Hulp en Bijstand
1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen als de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Als er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering die de reisorganisator is aan te rekenen dan zijn de kosten voortvloeiend uit het bieden van hulp en bijstand voor rekening van de reisorganisator.
3. Als de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator slechts verplicht hulp en bijstand te bieden voor zover dat redelijkerwijs van de reisorganisatie kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
4. Als de oorzaak noch aan de reisorganisatie noch aan de reiziger is toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Deze schade bestaat voor de reisorganisator bijvoorbeeld uit extra inzet van menskracht; voor de reiziger kan dit onder meer bestaan uit extra verblijfs- en repatriëringskosten.
Artikel 11: Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van de reisorganisatie te volgen of na te leven die een goede uitvoering van de reis bevorderen.
2. De reiziger is verplicht zich volgens algemeen geldende regels van fatsoen en normen te gedragen. Dit sluit ook passende kledij in. De reiziger is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door ongeoorloofd gedrag. Het gedrag van een correcte reiziger geldt hier als maatstaf.
3. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of zou kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
4. Alle kosten die voortvloeien uit ongeoorloofd gedrag, hinder of last komen voor rekening van de reiziger, tenzij de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend. In dat geval wordt hem restitutie verleend van de reissom of van een gedeelte daarvan.
5. De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek (van de terugreis) bij de reisleiding of een plaatselijke agent c.q. de luchtvaartmaatschappij te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In geval de reiziger van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van reisleiding, agent of luchtvaartmaatschappij onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. Evenmin kan restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.
6. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen.
7. Alle vorderingen van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis. Als de reis geen doorgang heeft gevonden, vervallen de vorderingen een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.
8. De reiziger is verplicht een volledige en terzake dekkende reis-, ongevallen en bagageverzekering af te sluiten (met werelddekking) voor risico’s die door dit type verzekeringen worden gedekt. De reisorganisatie zal in veel gevallen waarin hulp en bijstand is verplicht terug moeten kunnen vallen op de Alarmcentrale van de reisverzekering van de reiziger. De reiziger is verplicht het polisnummer van de verzekering voor vertrek aan de reisorganisatie te melden. In dit opzicht wijzen wij u erop dat samenreizende reizigers door de verzekeringsmaatschappijen niet altijd als medereizigers worden gezien waardoor schade niet geaccepteerd wordt. Reizigers zijn verplicht hun polisvoorwaarden en verzekeringsdetails nauwkeurig te controleren en eventueel aan te passen.
Artikel 12: Klachten
1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, zoals beschreven in artikel 10, moet zo snel mogelijk bij de betrokken dienstverlener worden gemeld zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de
kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding. Als de reisleiding niet aanwezig is c.q. niet bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator. Indien de klacht terecht is, zal de reisorganisator de communicatiekosten vergoeden. Als de communicatiekosten redelijkerwijs niet hadden hoeven te worden gemaakt, komen de kosten voor rekening van de reiziger. Indien achteraf blijkt dat de reiziger zich niet aan de meldingsplicht heeft gehouden, waardoor de reisorganisatie niet in staat is gesteld de tekortkoming te verhelpen, wordt het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding beperkt of uitgesloten.
2. Als de tekortkoming niet tot tevredenheid wordt opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dan dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk te melden bij de reisleiding of indien mogelijk, bij de reisorganisator. Als de reiziger zich niet aan deze meldingsplicht heeft gehouden en de reisorganisator daardoor niet in staat is gesteld de klacht te verhelpen, wordt het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding beperkt of uitgesloten.
3. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet de reiziger deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de reisorganisator of het boekingskantoor.
4. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van de overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor worden ingediend.
5. Als de klacht niet tijdig is ingediend, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs over de late indiening geen blaam treft. De reisorganisatie bericht de reiziger schriftelijk of per mail.

© AFRICANA TRAVEL 2018 - ALGEMENE VOORWAARDEN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram